gesprek consulent moeder en zoon

Cliëntenraad

De cliëntenraad van MEE Utrecht, Gooi & Vecht vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van alle mensen die gebruik maken van de ondersteuning door MEE.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad denkt mee over onderwerpen die voor de cliënten van MEE Utrecht, Gooi & Vecht van belang zijn. De raad geeft - bekeken vanuit het oogpunt van cliënten - advies bij belangrijke veranderingen en ontwikkelingen bij MEE.  In bepaalde gevallen moet de cliëntenraad besluiten van de directie van MEE goedkeuren, voordat ze kunnen worden uitgevoerd.

Ieder lid neemt zijn ervaring met het leven met een beperking mee. Zowel binnen als buiten MEE wordt steeds meer gebruik gemaakt van deze ervaringsdeskundigheid. De ervaringskennis van de leden van de cliëntenraad komt tot uitdrukking in de manier waarop zij de rollen van adviseur, belangenbehartiger en kwaliteitsbewaker vervullen. Daarnaast is er nog de rol van ambassadeur. Dit komt tot uiting doordat veel leden van de cliëntenraad ook op andere plekken actief zijn of informatie horen die voor MEE van belang kan zijn.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

 • dienstverlening aan cliënten
 •  kwaliteit van de dienstverlening
 •  inclusie
 • veiligheid
 • zeggenschap
 • onafhankelijke cliëntondersteuning
 • klachtenbehandeling
 • individuele ondersteuning
 • cliëntenpanel
 • cliënttevredenheidsonderzoek
 • wachtlijsten

Gevraagd en ongevraagd geeft de cliëntenraad zijn mening over zaken die voor de cliënten van belang zijn. De cliëntenraad is er niet voor individuele klachten, daarvoor is er een klachtencommissie.

De cliëntenraad kijkt naar de dienstverlening in het algemeen; wat gaat goed, wat kan beter en moet dus anders georganiseerd worden. Zo probeert de cliëntenraad de kwaliteit van de dienstverlening van MEE Utrecht, Gooi & Vecht te bewaken.

Hoe doet de cliëntenraad dit?

Zeven keer per jaar vergadert de cliëntenraad in Utrecht, waarvan één keer met de Raad van Toezicht. De bestuurder van MEE Utrecht, Gooi & Vecht is hier zoveel als mogelijk bij aanwezig. Zo zijn de leden goed op de hoogte van wat er speelt binnen MEE.

Om de taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, heeft de cliëntenraad signalen nodig van cliënten. De cliëntenraad doet via verschillende middelen een beroep op de cliënt om zijn ervaringen met MEE te delen.

Samenstelling cliëntenraad

De leden van de cliëntenraad hebben allen met een beperking te maken. Een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, een autismespectrumstoornis of een chronische ziekte. Ook ouders, familieleden of wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking kunnen lid zijn van de cliëntenraad.

Contact met de cliëntenraad

De cliëntenraad nodigt cliënten van MEE van harte uit om vragen, opmerkingen en verbeterpunten door te geven. Dit kan per e-mail: clientenraad@mee-ugv.nl of door te schrijven naar:

MEE Utrecht, Gooi & Vecht
t.a.v. Cliëntenraad MEE Utrecht, Gooi & Vecht
Pallas Athenedreef 10
3561 PE Utrecht