begeleidster en bewoner in gesprek

Gespecialiseerde cliëntondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking èn gedragsproblematiek

04 juli 2019

’s Heeren Loo en MEE zetten netwerkgidsen in

Voor mensen met een verstandelijke beperking én (ernstige) gedragsproblematiek is er onvoldoende passende zorg. Door hun complexe zorgvraag, lopen ze vaak vast in hun zoektocht naar passende zorg en ondersteuning. 's Heerenloo, MEE en Ieder(in) zijn daarom gestart met het project 'Netwerkgidsen'.

Directeur MEE NL, Yvon van Houdt: “We vragen al langer aandacht voor deze problematiek en ik ben dan ook heel blij dat we nu de kans krijgen om deze samen met ’s Heeren Loo en Ieder(in) aan te pakken.” 

Ieder(in)-directeur Illya Soffer: “Het zorglandschap is ontzettend ingewikkeld geworden voor mensen met een beperking en hun naasten. Het is belangrijk dat zij goed geholpen worden hun weg te vinden. We hopen dat de lessen uit dit project zullen bijdragen aan een toegankelijker zorg en sociaal domein.”

De netwerkgids

Netwerkgidsen (gespecialiseerde cliëntondersteuners) helpen mensen mensen met een (licht) verstandelijke beperking gecombineerd met (ernstige) gedragsproblematiek en hun naasten, helpen om de juiste zorg te vinden. Zij hebben veel kennis en ervaring in complexe problematiek en kunnen intensievere en langdurigere ondersteuning bieden dan een reguliere cliëntondersteuner. Desgewenst wordt ook een ervaringsdeskundige betrokken bij de zoektocht naar passende zorg en ondersteuning. Zij gaan daarbij intensief in gesprek met zorgaanbieders en maken gebruik van maatwerkoplossingen en innovatieve methoden. Ook brengen zij de knelpunten in de zorg en in wet- en regelgeving in kaart.

Het project Netwerkgidsen

Het niet krijgen van passende zorg leidt bij mensen met een verstandelijke beperking én (ernstige) gedragsproblematiek tot verergering van de problematiek. Dit heeft grote impact op henzelf, hun naasten en hun sociaal leven en leidt vaak tot schrijnende situaties. Dat willen we voorkomen.

Het project bestaat uit drie onderdelen:

  1. Cliënten en hun naasten krijgen een professionele onafhankelijke netwerkgids en - indien gewenst - een onafhankelijke ervaringsdeskundige, die hen ondersteunen in hun zoektocht naar passende zorg en ondersteuning en knelpunten voor hen oplost.
  2. Oplossingen in kaart brengen voor knelpunten in zorg- en dienstverlening.
  3. Een rapportage opstellen met de knelpunten, de oplossingen en/of verbeter-voorstellen en de beschrijving en effecten van de rol van de netwerkgids en ervaringsdeskundige.

De ondersteuning door de netwerkgidsen van MEE start met vijftig cliënten van ’s Heeren Loo in vier regio’s: Oost-Nederland, Midden-Nederland, Noordwest-Nederland en Groot Emaus (regio Ermelo).

Een volwaardig leven

Het project Netwerkgidsen is onderdeel van Volwaardig Leven, een programma van het ministerie van VWS om gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend te maken.

Het project loopt van mei 2019 tot en met februari 2021 en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Vanuit het programma Volwaardig Leven steunt en toetst Ieder(in) dit project op de structurele inbreng van het cliëntperspectief.

Onderzoeksbureau Partoer voert onafhankelijk onderzoek uit naar de effecten en levert aan het eind van de pilot een rapportage op.